TJENESTER

Prosjektledelse

Overordnet ansvar for økonomi og fremdrift i et prosjekt fra start til overlevering. Sørge for at prosjektet styres slik at målene nåes og kundens forventinger blir innfridd. Utvikle gode relasjoner og bidra til nye prosjekter. Ansvar for å sikre HMS- og kvalitetstiltak.


Prosjekteringsleder


Byggeledelse

Føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen. Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontraktens (avtalens) spesifikasjoner. Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra byggemøter, regelmessig rapportskrivning (økonomi, framdrift, avvik osv.), attestasjon på time-/materiallister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse.

Byggherreombud

Byggherreombud engasjeres for å bistå byggherre i gjennomføring av totalentrepriser. 

SHA Koordinator Prosjektering


SHA Koordinator Utførelse


For privatpersoner